תנאי שימוש

תנאים אלה (להלן: “התנאים”) מהווים חלק בלתי נפרד מכתב הזמנת שירותי אירוח אתרים ושירותים נלווים (להלן: “השירותים”) שנחתם על-ידך ו/או מההזמנה המקוונת לשירותים אותה אישרת (להלן: “כתב ההזמנה”) וביחד עם כתב ההזמנה, הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין טאדאם בע”מ (להלן: “TADAM” או “החברה”).

התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים. קרא את התנאים בקפידה, כיוון שעליך לאשר את הסכמתך להם. אם אינך מסכים לתנאים אלה ומבקש להימנע מקשירת חוזה מחייב בינך לבין TADAM, לא תוכל לקבל מהחברה את השירותים, או לחדש אותם.

שים לב: TADAM תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להשהות ו/או לבטל בכל עת את הגישה לשירותים הניתנים לך על פי תנאים אלה וכתב ההזמנה, כולם או חלקם, אם סברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי נעשה בהם שימוש לרעה, או בניגוד לתנאים, או בניגוד לדין.

הגדרות

1. בתנאים אלה תהיה למונחים המפורטים להלן המשמעות הנקובה לצידם:

1.1 “האתר” – אתר אחד או יותר של הלקוח ב–World Wide Web.

1.2 “ההסכם” או “הסכם זה” – תנאים אלה וכתב ההזמנה.

1.3 “המחשב” – מחשב-שרת, המקושר לרשת האינטרנט, המצוי במרכז התקשורת של החברה בישראל או מוחזק על ידי צד שלישי, בישראל או בחו”ל.

1.4 “שם המתחם” – שם המתחם (Domain Name) של האתר.

1.5 “התכנים” – קובץ מחשב מכל סוג שהוא, שהוזן לאתר באמצעות כתובת File Transfer Protocol (FTP) שהקצתה החברה ללקוח ו/או כל ממשק ניהול אחר שתספק החברה ללקוח מעת לעת.

אחסון האתר

2. האתר יותקן ויוחזק על גבי המחשב, בכפוף לביצוע התחייבויותיך בהסכם זה. אתרים שהתקנתם מחייבת דרישות מיוחדות, כפי שייקבעו מעת לעת על-ידי TADAM, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי (לדוגמה – התקנת קבצי DLL במחשב), יותקנו על גבי מחשב המיועד במיוחד עבור אתרים כאמור. בשל אופיין של הדרישות המיוחדות כאמור, במידה ויהיו, עשוי המחשב להיות רגיש יותר לסיכונים בתחום אבטחת המידע. לא תהייה לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר למגבלות המחשב כאמור.

3. העברת התכנים לאתר ועדכונם מעת לעת תבוצע על-ידך ובאחריותך בלבד, באמצעות כתובת FTP וסיסמא תואמת שתקצה לך החברה, המאפשרת גישה אל האתר. שמור את הסיסמא באופן מאובטח ואל תעביר אותה לכל צד שלישי שהוא, שאיננו מורשה מטעמך לגשת לקובצי האתר ולתכנים.

4. אם ביקשת להתקין באתר יישומים ו/או לבצע בו פעולות שאינן חלק מאחסון האתר ו/או מהשירותים הניתנים לך, כפי שפורטו בכתב ההזמנה, אתה מתחייב לשלם על כך לחברה את התמורה הנוהגת אצלה מעת לעת בגין יישומים ו/או פעולות אלה, כתנאי מוקדם להתקנת היישומים ו/או לביצוע הפעולות כאמור.

5. בקשות לביצוע שינויים באחסון האתר, או בהיבטים טכניים בפעולתו, או באיזה מהשירותים הנלווים שהזמנת (לרבות העברת אתר הלקוח, תכניו ומסד הנתונים המשמש בו), יימסרו לחברה בכתב ומראש. TADAM תיענה לבקשה במידת האפשר. היה השינוי כרוך בתשלום, יהיה ביצועו בפועל כפוף לתשלום התמורה לחברה. במידה והשינוי המבוקש מחייב את העברת הפניית ה- DNS של האתר לחברה, הנך מסמיך בזאת את TADAM לעשות בשמך ובמקומך כל פעולה הדרושה לצורך העברה זו.

התכנים באתר

6. האחריות המלאה והבלעדית לתכנים באתר חלה עליך בלבד והחברה לא תשא בכל אחריות בגינם. הנך מתחייב, כתנאי מהותי ויסודי בהסכם זה, לא לכלול באתר תכנים ולא לבצע באמצעות מחשבי TADAM פעולות, כמפורט להלן:

6.1 כל תוכן ו/או מעשה הפוגע ו/או מפר זכויות קנייניות של אחרים – לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, מדגמים, שמות-מתחם או סודות מסחריים;

6.2 כל תוכן ו/או מעשה פורנוגרפי ו/או בעל אופי מיני בוטה, המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור;

6.3 כל תוכן ו/או מעשה הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם – למעט פרסום כדין, שנעשה בהסכמת אפוטרופסיו של כל קטין;

6.4 כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (“וירוס”), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כ’סוס-טרויאני’, ‘תולעים’ (Worms), ‘ואנדלים’ (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו”ב;

6.5 סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;

6.6 כל תוכן ו/או מעשה בלתי-חוקי, או תוכן ו/או מעשה המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל;

6.7 כל תוכן ו/או מעשה המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בזכותו לפרסום;

6.8 כל תוכן ו/או מעשה שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין;

6.9 כל תוכן ו/או מעשה בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור, עלול להוות בסיס לתביעה אזרחית או מהווה הפרה אחרת של החוק הישראלי ו/או של חוקי המדינה בה ממוקמים שרתי TADAM המשמשים לאחסון האתר;

6.10 כל תוכן ו/או מעשה העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981;

6.11 כל תוכן ו/או מעשה הכולל עידוד להשתתפות במשחקים אסורים ו/או הימורים ו/או הגרלות, האסורים לפי דין בישראל וכן כל תוכן ו/או מעשה בקשר עם תוכניות פירמידה;

6.12 כל תוכן ו/או מעשה המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט, או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל ובלקוחות TADAM בפרט.

לעניין סעיף זה, “מעשה” – לרבות מחדל. מובהר בזאת והנך מאשר כי החברה תשית עליך ותהיה רשאית לגבות ממך כל תשלום ו/או הוצאה שתיגרם לה – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפטיות – עקב הפרת הוראות סעיף זה וזאת בנוסף לכל סעד אחר המוקנה לה בהתאם להוראות כל דין ו/או תנאים אלו.

7. הנך מצהיר ומאשר כי אתה הבעלים של מלוא זכויות הקניין הרוחני ובפרט זכויות היוצרים באתר ובתכנים המתפרסמים בו ו/או באמצעותו מעת לעת ו/או כי ניתנו לך רישיונות כדין להשתמש בהם.

8. החברה אינה מתחייבת כי האתר יעורר עניין, אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות אחסון האתר, מי יגיב לתכנים שתפרסם באתר וכיצד. לכן, TADAM לא תשא כלפיך ו/או כלפי כל צד שלישי אחר באחריות לתגובות שישלחו אליך, או לכל תוצאה שתנבע, במישרין או בעקיפין, מפרסום האתר והתכנים. TADAM לא תשא באחריות כלשהי גם בגין שימוש שייעשה על ידי כל צד שלישי בתכנים.

9. אם ביקשת להעביר את שם המתחם כך שיפנה אל מחשב אחר, שאינו בבעלות החברה, תהיה אחראי בלעדית לכל תוצאה שתנבע מן ההעברה. במקרה זה הנך מתחייב, בין השאר, לנקוט על חשבונך בכל פעולה הדרושה כדי להבטיח רציפות במשלוח הדואר האלקטרוני אליו.

שירותים נלווים

10. TADAM מספקת שירותים נלווים נוספים, חלקם כשירות חינם ללקוחותיה וחלקם בכפוף לתשלום נוסף – הכל בהתאם למפורט בכתב ההזמנה. היקף השירותים הנלווים המסופקים על ידי TADAM והתעריף שייגבה תמורתם, ייקבעו מעת לעת על ידי TADAM, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

11. סטטיסטיקה – TADAM לא תהיה אחראית לדיוק הניתוח הסטטיסטי המוצג באמצעות תוכנות הסטטיסטיקה המשמשות באתר. שירות זה, ככל שניתן לך על-ידי החברה, ניתן לך כמות שהוא (AS IS) ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין שירות זה, דיוקו, מהימנותו, או כל היבט אחר הקשור בו.

12. דואר אלקטרוני – TADAM תספק לך, לפי בקשתך ובכפוף להעברת הפניית ה- DNS של האתר לחברה, תיבות דואר אלקטרוני, בהיקף, בכמות ובתנאים המפורטים בכתב ההזמנה. הנך מתחייב כדלקמן:

12.1 לא להשתמש בשירות לצורך משלוח דואר אלקטרוני מסחרי שלא נתבקש על ידי נמעניו (unsolicited mail), משלוח דואר לרשימות תפוצה או שיגור מכתבי שרשרת, דואר “זבל” וכיו”ב;

12.2 לא להשתמש בשירות על מנת לשלוח הודעות או חומר (לרבות קבצים מצורפים), שהינם בלתי חוקיים, טורדניים, שקריים, עוינים, מזיקים, מאיימים, גסים, מעוררי התנגדות, מעודדים ביצוע עבירה פלילית, עלולים להוות בסיס לתביעה, לאישום פלילי, או לאחריות אזרחית – לרבות כל חומר המהווה פגיעה בפרטיות או הוצאת לשון הרע;

12.3 לא לשלוח כל חומר הפוגע בזכויות הקניין הרוחני או זכויות אחרות של צדדים שלישיים, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים וסימני מסחר;

12.4 לא להעביר כל חומר המכיל ‘וירוסים’, ‘סוסים טרויאנים’, ‘תולעים’ או כל יישום מזיק אחר מכל מין וסוג;

12.5 לא לבצע באמצעות השירות כל מעשה העלול לשבש את פעולתן התקינה של מערכות מחשב כלשהן ובפרט מערכות המחשב של TADAM;

12.6 לא לבצע כל פעולה העלולה לשבש את השירותים הניתנים על ידי TADAM למי ממנויי השירות;

12.7 לא ליצור זהות כוזבת, או כתובת דואר אלקטרוני מזויפת, או לכלול פרטים מטעים בכל חומר שנשלח באמצעות השירות;

12.8 כי ידוע לך כי TADAM מספקת ללקוחותיה, כברירת מחדל, שירותי סינון דואר אלקטרוני (Anti-Virus / Anti-Spam) וזאת לכלל תיבות הדואר האלקטרוני בשרתי החברה. בכלל זאת, ידוע לך ואתה מאשר כי לעיתים עשויה הודעת דואר אלקטרוני הנשלחת אליך להיות מסווגת כהודעה פוגענית ו/או המהווה דואר זבל (Spam) ולפיכך עשויה שלא להגיע לתיבתך. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בענין זה.

12.9 לשאת באחריות מלאה ובלעדית לתוכן הודעותיך ולמלוא התוצאות שינבעו מהודעות אלה. בכלל זה ומבלי לפגוע בכלליות סעיף האחריות שלהן –

12.9.1 TADAM לא תשא בכל אחריות ביחס להודעות שתקבל או תשלח, תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשבך האישי, או כל מערכת מחשב שברשותך וכל נזק, אבדן, אי נוחות, עגמת נפש וכיו”ב תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות השירות או ישלחו באמצעותו;

12.9.2 TADAM לא תהיה אחראית לגבי כל נכס, שירות או מידע שירכשו או יושגו באמצעות השירות, או כל עסקה אחרת שתתבצע באמצעותו. כמו כן, החברה לא תשא בכל אחריות לגבי התוצאות שיושגו כתוצאה מהשימוש בשירות או לגבי הדיוק ו/או האמינות של המידע שיתקבל, ישלח או יושג באמצעותו;

12.9.3 TADAM לא תשא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לך עקב השימוש בשירות – לרבות בגין הפסקות (זמניות או קבועות) בשירות, עלות קבלת שירותים חלופיים, אבדן הודעות שנשלחו אליך או על ידך (לרבות סיווג הודעה כדואר זבל ואי-הגעתה לתיבת הדוא”ל עקב כך), כניסות בלתי מורשות לחשבונך האישי וכל פגיעה או שיבוש בשלמות או בתוכן של הודעות או נתונים שקיבלת או שיגרת, לרבות אובדנם;

12.9.4 TADAM אינה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטי הדואר האלקטרוני שלך.

13. גיבויים – TADAM מבצעת גיבויים שוטפים, המיועדים לצרכיה הפנימיים בלבד.. לפיכך, הינך מתחייב לשמור באופן רציף וקבוע עותק מעודכן של כל הקבצים והנתונים באתר ומאשר כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי TADAM לכל אובדן של קבצים ונתונים כאמור, מכל סיבה שהיא. במידת האפשר, כל שבידי החברה לעשות כן וכפי שיוסכם בינך לבין TADAM, רשאית החברה לספק לך שירותי שחזור והתאוששות מקריסה, כנגד תשלום.

14. שירותים נוספים – TADAM תספק לך לפי בקשתך שירותים נוספים המוצעים על ידה, כגון גישה לשרת מאובטח (SSL), מסד נתונים, לוח בקרה לניהול נושאים הקשורים באתר, שירותי סינון עבור תעבורת הדואר האלקטרוני (Anti-Virus / Anti-Spam). TADAM רשאית לגבות תשלום נוסף בגין שירותים אלה. השירותים ניתנים כמות שהם (AS IS) והנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לשימוש בהם ולכל תוצאה שתנבע מכך.

תמורה

15. בתמורה לשירותים, הנך מתחייב לשלם לחברה, מראש, את הסכומים העדכניים הנוהגים אצלה מעת לעת ביחס לשירותים המפורטים בכתב ההזמנה. את התעריפים העדכניים לשירותי החברה ניתן לקרוא בכתובת אתר האינטרנט של TADAM – www.tadam.co.il. החברה רשאית לשנות, לעדכן, להעלות או להפחית מעת לעת את התמורה עבור השירותים ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפיה בעניין זה.

16. הנך מאשר ומסכים לכך שלא תהיה רשאי לקבל החזר כלשהו בגין תשלומים ששילמת ו/או שהתחייבת לשלם לחברה, אלא אם TADAM תסכים, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנים משורת הדין ומבלי שתהיה עליה חובה לעשות כן.

17. ידוע לך ואתה מסכים לכך שכל עוד התמורה לא נפרעה לידי TADAM לשביעות רצונה, או אם פירעון התמורה לא הובטח לשביעות רצונה, הרי שהחברה לא תספק את השירותים המבוקשים. ידוע לך ואתה מסכים כי אי פירעון תשלומים נוספים במהלך ההסכם לשביעות רצונה של TADAM, מהווה הפרה יסודית של ההסכם. במקרה זה תהיה TADAM זכאית לבטל מייד את ההסכם ו/או להסיר את האתר מן המחשב ו/או למנוע את הגישה לאתר וזאת בלא צורך להודיע לך על כך מראש.

18. מבלי לפגוע בזכויות TADAM על פי הסכם זה ו/או הוראות כל דין, ישא כל תשלום שלא שולם במועדו הפרשי הצמדה מלאים למדד המחירים לצרכן בתוספת ריבית שנתית בשיעור של 12%, המצטברת על הקרן הצמודה אחת לשלושה חודשים – והכל, מהמועד שבו אמור היה התשלום להשתלם לחברה ועד למועד תשלומו המלא בפועל. האמור בהסכם זה מוסיף על זכויות TADAM על פי הסכם זה ו/או הוראות כל דין.

תשלומים

19. לצורך ביצוע התשלום עליך להיות בעל כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל. הנך מתיר בזאת לחברה לחייב את כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת, בתמורה לשירותים הנרכשים על ידך או חידושם וכן לצורך שיפוי החברה בגין כל הוצאה ו/או תשלום שייגרמו לה בגין מעשייך ו/או מחדלייך, כמפורט בתנאים אלו.

20. ניתן לפרוע את התשלום באמצעות העברה לחשבון הבנק של TADAM. לשם כך עליך לפנות לחברה טלפונית ולמסור לה את טופס ההתחייבות המתאים שישלח אליך, חתום על ידך ולבצע את ההעברה הבנקאית בהתאם. תשלום בדרך זו יתאפשר רק במקרה של תשלום מראש עבור תקופה של 3 חודשי שירות ומעלה, אלא אם יוסכם בין הצדדים אחרת.

21. הנך רשאי לפרוע את התשלום גם באמצעות שיק. לשם כך עליך לשלוח שיק בסכום המתאים לפקודת טאדאם בע”מ, לכתובת: ת.ד 714, זכרון יעקב, 30900. לתשומת הלב: במקרה שהשיק הנמסר לא יכובד מכל סיבה שהיא, תחויב בתשלום דמי טיפול בסך של 50 ש”ח + מע”מ. החברה רשאית לעדכן תעריף זה מעת לעת. הנך האחראי הבלעדי לוודא כי השיק הגיע למשרדי החברה בטרם המועד שנקבע לחידוש כל אחד מהשירותים נשוא תנאים אלו.

22. TADAM אינה חייבת לקבל תשלומים בכל דרך אחרת.

אחריות

23. שירות אירוח האתרים של TADAM, לרבות כל שירות הנלווה אליו, ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). הנך מצהיר ומאשר כי קודם לחתימת כתב ההזמנה, בדקת את השירותים, יכולותיהם ומגבלותיהם ומצאת אותם מתאימים לצרכיך ואתה מוותר על כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי TADAM בעניין התאמת השירותים לצרכיך. השימוש בשירותי TADAM נעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.

24. TADAM אינה מתחייבת שאחסון האתר, הגישה אליו מרשת האינטרנט וכל שימוש בקבצי האתר או בשירותים שיסופקו על ידי TADAM, לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל TADAM או אצל מי מספקיה. TADAM לא תשא באחריות – ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיה – במקרה שיתרחש האמור לעיל, אולם TADAM תפעל כמיטב יכולתה לתיקונה המהיר של כל תקלה כאמור.

האמור לעיל לא יחול אם נזקים, קלקולים ותקלות ייגרמו מחמת רשלנות רבתי או זדון מצידה של TADAM. במקרה זה תהיה זכאי לפיצוי אך ורק בגין הנזקים הישירים שנגרמו לך ולא תהיה זכאי לפיצוי בגין נזקים עקיפים ו/או תוצאתיים. בכל מקרה, חבותה של TADAM על-פי סעיף זה לא תעלה על סכום התמורה החודשית ששילמת לחברה בשישה החודשים שקדמו לאירוע הנזק. הנך מצהיר ומאשר כי הגבלת אחריות זו היא תוצאה של חלוקת סיכונים בין הצדדים וכי היא סבירה ומקובלת בהתחשב בתנאי ההתקשרות וסכומה.

ביטול ההסכם והפרות

25. החברה שומרת לעצמה את הזכות להודיע לך על ביטול ההסכם, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהודעה בת עשרים ימים בכתב ומראש.

26. הנך רשאי להודיע לחברה על רצונך בסיום ההסכם, בכתב, במפורש ולפחות 90 יום טרם המועד המבוקש לסיום ההסכם, אלא אם נקבע אחרת בהסכם זה ובכתב ההזמנה. נמסרה הודעה כאמור, יסתיים ההסכם במועד המבוקש.

27. בוטל ההסכם מכל סיבה שהיא, לא יגרע הדבר מחובתך לשלם לחברה את התמורה בגין התקופה שבה החזיקה את האתר ו/או סיפקה לך שירותים בפועל. TADAM רשאית לעכב את שחרור הקבצים, הנתונים ושם המתחם של האתר עד לפירעון מלוא התמורה המגיעה לה ממך.

28. מצאה TADAM, לפי מיטב שיפוטה, כי התכנים באתר מנוגדים לאמור בהסכם זה ו/או כי הפרת הסכם זה בהפרה יסודית ו/או כי ניצלת לרעה שירות שהחברה סיפקה לך ו/או השתמשת בו בניגוד להסכם זה, או בניגוד לדין, היא תהיה רשאית לפעול בדרכים המנויות להלן, כולן או חלקן – וזאת בנוסף על זכויות אחרות המסורות לה לפי הסכם זה ו/או הוראות כל דין:

28.1 לבטל הסכם זה ולהסיר לאלתר מן המחשב את האתר, כולו או כל חלק ממנו המפר את הוראות הסכם זה, או למנוע גישה אל האתר או כל חלק ממנו כאמור ללא הודעה מראש ועל פי שיקול דעתה הבלעדי;

28.2 לבטל לאלתר כל שירות נוסף שהחברה סיפקה לך, ללא הודעה מראש ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

28.3 לפעול לפי המתווה הקבוע בסעיף 10 להצעת חוק מסחר אלקטרוני, התשס”ח-2008 (או הסעיף המקביל לו בחוק מסחר אלקטרוני, אם וכאשר יאושר), לעניין אחריות אזרחית של ספקי אירוח.

28.4 במקרה שהוגשה לחברה פניה מצד שלישי, אשר הוכיח להנחת דעתה של החברה כי זכויותיו נפגעו על-ידי חומר שהתפרסם באתר, תהיה TADAM רשאית בנוסף לאמור עד כאן, למסור לידי הפונה את פרטיך וכל מידע אחר אודותייך, כדי שאתה והטוען לפגיעה בזכויותיו תסדירו את טענותיכם ישירות זה עם זה.

28.5 TADAM תהיה רשאית למסור את פרטייך וכל מידע אחר אודותייך גם במקרה שהוכח להנחת דעתה כי הופרו הוראות הסכם זה האוסרות פרסום כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי חוקי מדינת ישראל ו/או לפי חוקי המדינה בה ממוקמים שרתי החברה המשמשים לאחסון האתר.

28.6 בכל מקרה תמסור TADAM את פרטיך וכל מידע אחר אודותייך במקרה שיימסר לידיה צו שיפוטי המחייב אותה לעשות כן. בנוסף, תהייה החברה רשאית למסור את פרטיך וכל מידע אחר אודותייך לפי דרישת איזו מרשויות המדינה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

28.7 מבלי לגרוע מהאמור עד כאן בהסכם זה, גם ביצוע הפעולות הבאות יזכה את TADAM לפעול כאמור לעיל:

28.7.1 משלוח “דואר זבל” (Junk Email) ו/או דואר אלקטרוני מסחרי בתפוצה גדולה לנמענים שלא ביקשו במפורש לקבלו (Spam) ו/או מכתבי שרשרת;

28.7.2 ביצוע כל מעשה או מחדל, העלול לפגוע או לגרום נזק למשתמשים באינטרנט בכלל וללקוחות TADAM בפרט;

28.7.3 ביצוע כל מעשה או מחדל המנוגדים לכללי ההתנהגות המקובלים באינטרנט.

28.7.4 ביצוע פעולות הגורמות, או עלולות לגרום, לניצול יתר של משאבי המחשב בו מאוחסן האתר, לרבות שימוש יתר במשאבי המעבדים ו/או הזיכרון;

28.7.5 ביצוע פעולות הפוגעות, או עלולות לפגוע, ביציבות מערכת ההפעלה והמערכות הנלוות ו/או בכל מערכת אחרת המנוהלת, או מופעלת על ידי TADAM ו/או מי מטעמה;

28.7.6 ביצוע פעולות הפוגעות, או העלולות לפגוע, באבטחת המידע של שרתי האירוח והדואר האלקטרוני, לרבות הפעלת לולאות אין-סופיות, הרצת סקריפטים מנצלים, הפעלת רכיבי תוכנה לא יציבים וכיו”ב.

28.7.7 חריגה מנפחי התעבורה הכלולים בחבילת האחסון.

שיפוי

29. הנך מתחייב לשפות את TADAM, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת התחייבויותיך בהסכם זה ו/או בקשר עם תכנים שהתפרסמו באתר ו/או בקשר עם שימוש באיזה מהשירותים הנלווים.

קניין רוחני

30. התקינה TADAM באתר כל יישום, שפותח על ידה ו/או שהינה בעלת זכויות בו (לרבות מנוע חיפוש), היא נותנת בזה לך רישיון לא ייחודי להשתמש ביישום באתר. להסרת ספק מובהר, כי מלוא זכויות היוצרים ו/או הקניין הרוחני בכל יישום כאמור יוסיפו בכל עת להיות קנינה של TADAM בלבד. הנך מתחייב לא להעתיק, להפיץ, להעביר או לתת זכויות (לרבות רישיונות משנה) בכל יישום כאמור.

הסבת זכויות

31. אינך רשאי להסב, לשעבד, למשכן או להעביר את זכויותיך על פי הסכם זה, אלא אם כן קיבלת את הסכמת TADAM בכתב ומראש. TADAM לא תסרב לתת את הסכמתה מטעמים בלתי סבירים. בין השאר, חוב כספי של הלקוח לחברה ייחשב כטעם סביר לסירוב. לא יהיה תוקף לכל הסבה, שעבוד, משכון או העברה בניגוד להוראות סעיף זה.

32. TADAM רשאית להעביר, להמחות, למשכן, לשעבד וליתן לצד שלישי זכויות בהתחייבויותיה וזכויותיה על-פי הסכם זה, בכל מקרה שבו תארגן את פעילותה ו/או כל חלק ממנה במסגרת תאגיד נפרד ו/או בעת מיזוג ו/או בעת מכירת עסקיה, כולם או חלקם ו/או לכל מטרה אחרת – ובלבד שהנעבר יקבל על עצמו כלפיך את ההתחייבויות החברה לפי הסכם זה. הנך מתחייב לשתף פעולה עם TADAM ולחתום על כל מסמך שיידרש לה לשם מתן תוקף להעברה, המחאה, משכון, שעבוד או מתן זכויות כאמור.

33. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי TADAM רשאית לספק את השירותים נשוא הסכם זה, כולם או חלקם, באמצעות קבלי משנה ו/או כל צד שלישי אחר הפועל מטעמה.

כללי

34. תדפיס או פלט ממחשבי TADAM יהוו ראיה לאמיתות תוכנם בכל ישוב מחלוקת בין הצדדים ובכל הליך בפני ערכאה שיפוטית, מנהלית או אחרת.

35. האמור בהסכם זה ממצה בלעדית את כל המוסכם בין הצדדים בעניין אירוח האתר והשירותים הנוספים בהסכם זה ואין להתחשב בכל משא ומתן, הסכמה, מצג, התחייבות, הסכם ו/או הבטחה שקדמו לחתימתו של הסכם זה.

36. כתובות הצדדים לצורך הסכם זה תהיינה כנקוב בכתב ההזמנה. הודעות בין הצדדים יכול שתישלחנה בדואר רשום, באמצעות שליח, בפקסימיליה ובדואר אלקטרוני. כל הודעה ששלח צד למשנהו בדואר רשום תיחשב כאילו הגיעה ליעדה בתום שלושה ימים ממועד מסירתה למשלוח. כל הודעה שתימסר באמצעות שליח תיחשב כאילו הגיעה ליעדה בתחילת יום העסקים הראשון שלאחר מסירתה בפועל, בכפוף לאישור בכתב על ביצוע המסירה. כל הודעה שתימסר באמצעות הפקסימיליה או בדואר אלקטרוני תיחשב כאילו הגיעה ליעדה בתחילת יום העסקים הראשון שלאחר משלוחה בפועל, בכפוף לאישור טלפוני של המשלוח.

שינוי התנאים

37. הואיל שהשירותים המסופקים על ידי TADAM מתפתחים ומשתנים בתדירות גבוהה ובמרוצת הזמן נצבר ניסיון עסקי רב בקשר עמם, רשאית TADAM לשנות מעת לעת את הוראות ההסכם. תנאי ההסכם החדשים יחולו עליך מיד עם חידוש השירותים שהזמנת.

בוררות וסמכות שיפוט

38. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

39. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באיזה מהשירותים נשוא הסכם זה, או בקשר עם הסכם זה, תובא בפני בורר אשר יהיה עו”ד הבקיא בתחום הסחר האלקטרוני והאינטרנט וזהותו תיקבע על ידי יו”ר לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים.

40. הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה בעיר תל-אביב. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי. הבורר יהיה חייב בנימוק החלטתו.

41. על אף האמור לעיל,היה ומי מהצדדים להסכם זה יתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא, יהיה הנתבע רשאי על אף האמור, לצרף את הצד השני להסכם זה כצד לאותו הליך שיפוטי ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה.

42. בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ”ח-1968 יהיה בתי המשפט שמושבו בעיר תל-אביב.

43. סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין.

44. בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור, בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה, מכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.